Home

Thông báo Kế hoạch hoạt động và học tập đến 14/7/2020

THÔNG BÁO Số 232/TB – OS/2020 (V/v: Kế hoạch hoạt động và học tập đến 14/7/2020 & Điều chỉnh thời gian biểu khối 9-12) Kính gửi Quý phụ huynh và các con học sinh! Theo quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch năm học đối với học sinh cấp Mầm non & Giáo dục phổ thông, ngày kết thúc năm học 2019-2020 được

Thông báo Kế hoạch hoạt động và học tập đến 14/7/2020

THÔNG BÁO Số 232/TB – OS/2020 (V/v: Kế hoạch hoạt động và học tập đến 14/7/2020 & Điều chỉnh thời gian biểu khối 9-12) Kính gửi Quý phụ huynh và các con học sinh! Theo quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch năm học đối với học sinh cấp Mầm non & Giáo dục phổ thông, ngày kết thúc năm học 2019-2020 được

Read More »