Hướng dẫn các phương án phòng chống dịch COVID-19 giai đoạn 2

Căn cứ công điện khẩn số 05/CĐ-UBND lúc 10h30 ngày 26/7/2020 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ công văn số 2405/SGDĐT-CTTT ngày 27/7/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới;

Căn cứ quyết định số 66/QĐ-DH/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Dream House về việc thành lập Ban chỉ đạo ứng phó Dịch COVID-19 năm học 2019 – 2020;

Căn cứ vào tình hình thực tế tại trường Olympia;

Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tại Olympia xây dựng các phương án phòng chống dịch giai đoạn 2 gồm 4 kịch bản theo 4 cấp độ, được mô tả chi tiết như trong file đính kèm.