Văn bản hướng dẫn

Những văn bản hướng dẫn phụ huynh, học sinh, toàn bộ cộng đồng Olympians được ban hành bởi Ban chỉ đạo ứng phó dịch COVID-19 Olympia. Ban chỉ đạo trao đổi tin tức 24/7 để nhanh chóng điều phối và đưa ra những văn bản hướng dẫn chi tiết, dễ tiếp cận nhất với toàn thể Olympians.